THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
Tổng
00 1 1 1     1                     1   1           6
01 1   1             2 1       1         1   2     9
02   1       1 1                     1       1     5
03   1   1         1           1           1       5
04             2   1 1           1                 5
05         1   1 1 1               1       2   1   8
06             1         1   1     2   1           6
07 1           2                             2     5
08                   1   1       1               1 4
09       1 1   2       1 1   1         1           8
10 1         1                           1         3
11 1     1   1           2 1         1   2   1   1 11
12 1   1   1               1   3                   7
13   1 1         1               2   1       1 1 1 9
14   1       1     1         1   1                 5
15     1 1           1                       1 2   6
16         1 1 1                                 1 4
17         1           1             1 1     1   1 6
18                 1     2               1   2     6
19   1       1 1   1       1         1             6
20     1     2 1           1   1         1       1 8
21               2 1     1 1       1 1             7
22         1                     1 1           1   4
23   1   1   1       1         1                   5
24   1       2     1 1           1             1   7
25 1 1 1 1       1                     1           6
26                                     1 1         2
27   1       1         1           1               4
28             1 1           1                 1   4
29               1 1 1   1 1         1         1   7
30   1                   1   1 2           1     1 7
31   1     1           2     2   1 1     1       1 10
32               1 1     1 1       1     1         6
33         1 2 1       1   2   1       1     1   1 11
34 2 1     1     1           1               2 1   9
35       1           1 1 1         1 1   1     1   8
36           1                 1 1   1   1         5
37       1   1           1     1     1   2   1     8
38       1             1     1         1           4
39                   1 1 1           1             4
40           1 2 1   1     2   1             2   1 11
41   1 1       1     1   1   1 1         1         8
42 2 1         1             1     1     2 1       9
43       1 1           1 1 1     1         1       7
44   1               1                           1 3
45                             1       1           2
46                                     1         1 2
47                                   2 1           3
48       1       1   1       1             1       5
49 1     1 1                       1 1       1     6
50                 1 1                     1   1 1 5
51     1         1 1       1         1   1     1   7
52 2     2       1 1     2 1       1             1 11
53       1     2 1 1     1   1 1 2             1   11
54     1 1       1       1 1       1 1             7
55       2 3     1                                 6
56     2   1     1           1             1       6
57   1     1       2               2 1             7
58     1   1                           1         1 4
59                     1 1 1                     1 4
60     1                     1                     2
61 1 2   2         3 1 1   1 1     1   1 1 1       16
62       1             1       1                   3
63                   1 1 1     1     1   1         6
64 1       1         1 1     1       2         1 1 9
65 1   1             1                       1     4
66   1 1                                   1       3
67                       1       1     1 2 2       7
68     1     1   2             1 2             1 1 9
69       1 1             1   1         1 1 2   1 1 10
70   2         1             1     1               5
71                 1                             1 2
72     1                                     1     2
73   1     1       1         1   1               2 7
74   1                     1   1   1 1 1 1 1   1   9
75 1     1     1                                   3
76                           1 1       1       1   4
77                                           1     1
78     1           1 1 1     1   1           2   1 9
79 1         1   1     1         1 1       1   1   8
80 2               2 1         1       1   1       8
81 1             1           1     1 1             5
82             1       1 1 1     1 1       1       7
83 2       1               1                   2   6
84 1   1           1 1               1 1   1   1   8
85   1     1     1     2     1                 1   7
86 1                       1     2     3 1 1   1 2 12
87             1   1   1 1 1       1   1 1         8
88           1         1   1   1 1     1       1   7
89           1   1     2 1       1                 6
90           2                 1       1           4
91 1     1 3     1                   1     2 1 1 1 12
92   1   1           2     1     1         2       8
93     2 1   2 1 2     1   1     1 1   1 1 1 1     16
94       1 1   1     1     1     1           1     7
95     2       1 1     1         1   1       1     8
96     1                     2       1           1 5
97           1     1       1 1 1   3   1       1   10
98     2   1                   1     1             5
99   1               2         1         1 1       6