THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
Tổng
00                         1   1   1               3
01       1   1           2       1                 5
02 1   1         1   1 1   1 1   1 1     1         10
03   2           1     3       1 1   1 1 1         11
04       1 2     1           1                     5
05   2 1         1                   1             5
06           1               1               1   1 4
07 1     2 1 1 1       1                 1     1   9
08     2           1   1           1 1 1 1   1     9
09   1           1 1                 1       1     5
10     1       1   1 1         3                   7
11               1 1   1 1   1     1             1 7
12                     1               1     1     3
13           1                 1           1       3
14                 2           1     1 1         2 7
15     1           1                   1   1 1 2 1 8
16               3                 1         1     5
17     1                   1       1         1     4
18   1       1       1   1 1 1                 1   7
19                 1 1             1 1           1 5
20       1         2           1           1       5
21 1 2   1 1           1               1       1 1 9
22             1           2       1       1       5
23     1   1     2       1     1           1       7
24         1   1   1             2     1           6
25 1         1         1             1   1 1       6
26                                           1   1 2
27 1       1       1     1     1               1 1 7
28 1                                       1   1   3
29   1         1       1 1       1       1     1   7
30 1         1       1 1         1     1         1 7
31             3   1         1 1       1   2       9
32     1         1       2   1   1                 6
33 1   1 1 1             2   1 1       1     1     10
34     1       1                 1   1             4
35     1 1   1   1   1           1 1 1   1     2   11
36           1   1   1     1 2         1     1 1   9
37         1             1 1 1               2   1 7
38     1 1           1     1     2               1 7
39             1   1     2         1   1   2     1 9
40       1     1                 1                 3
41       1     1                                 1 3
42       1 1       1 1 1 1 1         1     2       10
43         2   1         1       1   1         1   7
44 1       1         2 3         1 1     1   1     11
45     1     1             1       1               4
46 2       1   1     2   2   1 2           2       13
47             1     2           1               1 5
48         1 1   1   2           1 1               7
49   1   1 1         1         1                   5
50 1           1           1                 1 2   6
51       1                                         1
52               1         1 1       2     1 1     7
53         1   1     1       1           1     1   6
54 1         1   1                     1       1   5
55   1   2     1           1       1     1 1   1   9
56       1   1     1   1   1 1       3             9
57   1     1     1                                 3
58                                           1   1 2
59 1                                 1         1   3
60   1 1           1               1   1           5
61           1   1                         1       3
62   1 1 1         1       1               1       6
63       1   1               1 1   2   1 1     1   9
64   1       1 2       1               1 1         7
65     1   1   1     1                         1   5
66                 1           2 2         1   1 1 8
67                   1 1               1 1         4
68                     1   1 1             1   1   5
69   1 1 1               1         1         1     6
70         1     1   1         1                   4
71 1 1                     1   1     1   1 1 1   1 9
72 3       1       1   1   1     1           1 2   11
73 1       1           1   1         2             6
74 1 1                         1         1         4
75   1 1     2         1     1   1 2       1     1 11
76 2               1     1             1     1     6
77   1   1       1       1     1       1 2         8
78   1                     1     1     1           4
79   1 1             1   1     1             1 1   7
80               1     1   1         2 1         1 7
81   1     1   1           3 1                     7
82 1             1 1     1 1 1           1 1   1 2 11
83       1 1           1           1               4
84     1                     1   1     1 1 1 1   1 8
85   1 1 2         1             1 1         1   1 9
86                   1                   2     1   4
87 1             2 1     1             1 1         7
88         1           1     2 1       1         2 8
89           2           1                         3
90           1 1     1   2   1         1     1     8
91     2       2                       1     1     6
92                                 1     1   1     3
93           2   1     1     1 1                   6
94 1   1 2   2     1                 1       1     9
95     1     1     1                 1             4
96     1       1 1 1         1 1 1 2 1 1 2       1 14
97   2       1 1     1         1 1 1     1         9
98 1     1                           1   1 1       5
99 1 1     2         1     1 1   1 1 1     1       11