THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
18
-
2
19
-
2
20
-
2
21
-
2
22
-
2
23
-
2
24
-
2
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
Tổng
00     1             1   1                   1     4
01                                     2           2
02                                       1   1     2
03           1           1     3             1     6
04                   1                       1 1 1 4
05     2         1                 1 1     1       6
06   1 1     1               1 2 1     1   1   1   10
07 1 1   1 1 2 1     1             1               9
08 1 1               1     2 2 2   2 1 1           13
09           2           2   1   2       1       1 9
10             1     1       1     1   1     1   2 8
11       1   2                             2 2     7
12     1         1 1 1                             4
13           1 1                   1   1   1   1   6
14         1   1 2     1         1           1     7
15       1 1     1     1         1       1         6
16 1                     1 1   1   1 2             7
17 1       2             1             1 1 1       7
18       2 1     1 1           1     2         2 1 11
19           1 1         1         1     1         5
20       1 2             1     2   2               8
21         1 1       1                 1     1 1   6
22                   1   1     1         1   1 1   6
23     1   1             1   1 1                   5
24 1         1               1 1   1 1             6
25       1 1   1 2           1       2       1     9
26     1                     1 1     1 1     1     6
27   1     1 1             1       1           1   6
28         1     1 1                   1           4
29           1 1     1     1 1       1     1       7
30   1       1                   1           1     4
31     1                                   1 1     3
32 1 1   2 2       1 1   1 2         2 1 1       1 16
33 3   1 2       1   1     1 1 2 1   1     1 1     16
34 1 1         1     1       2                     6
35             1       1       1                 1 4
36 1               2 1                       1     5
37                               2           1   1 4
38 2             1 1       1             1     1   7
39         1 1       1           1       1         5
40       1           1             2     1   1   1 7
41 2 1                 3 1                 1       8
42     1       1                     1       1 1 1 6
43 1   1 1                     1 1   2 1 1   1   3 13
44       1 1   1     1   1       1               1 7
45   1   2                                 1 1   1 6
46           1   1     1 1   1             1       6
47   1             1         2   2       1       1 8
48   1                   1                         2
49     1                         1 2               4
50   2 1           1               1     1         6
51                       1                   1     2
52 1     1     1   1   1                         1 6
53             1         1                         2
54 1 1         1           1   1         1     1   7
55             1   1   1                   2     1 6
56               1                                 1
57       1     1         1 1                       4
58               1 1   1 1 1     1     2           8
59   1                         2       1           4
60     1                     1           1 1     1 5
61   1               1 1                           3
62   1   1         1 1               1             5
63           1     1 1 1     1       1             6
64 1       1 1 1     1 1   2   1       1 1 1       12
65   2 1       1       1   2           1           8
66   1 1           2     1                   2 1   8
67   1   1         1           1 1   1         1   7
68         2 1       1     1         1   2         8
69     1 2                 1 1   1 2   1   1 1     11
70   1     1 1 1         1   1               1     7
71       1     2   1             1   1         1   7
72     1 1               1 1       1       1       6
73         1                               1   1   3
74             1                       1 1 1       4
75     1         1   2   1   1       1 1   1   1 2 12
76 1 1 1         1                               1 5
77 1           2           1 1     1     1 1   1 2 11
78         1 2 1     1         1 1 1     1     1   10
79     1         1                           1 1   4
80             1 1     1     1                     4
81 1       1         1       1         1           5
82 1   1         1 1   2   1 1 1 2 1           1 1 14
83     1                             1 1       2   5
84 1               2   1         1         1       6
85           1           1 1   1         2         6
86     1               2 1       1     1 1     2   9
87     1     1     1 1     1         1 1           7
88         1     1     1         1 1           2   7
89   2           1 2 1 1 1   1   1         1       11
90   1       1     1   1   3     1                 8
91 1     1       2     1               1 1     1   8
92 1   1   1     1 1                               5
93   1         1 1     1             1   2         7
94                 1   1 1         1             1 5
95       1                         1               2
96       1             1                           2
97     1                               1   1       3
98 1       1     1                 1 1 1   1     1 8
99           1   1         1 1             1       5