THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
Tổng
00 1       1 1               1   1     1 1         7
01   1         1         1     1       2     1     7
02     1             1 1 1   2       1   1       1 9
03   1 1 1         2         1       1 1     1 1 1 11
04   1             1     1     1       1       1   6
05     1         1             1 1   1             5
06           1 1           1     1 1     1 1       7
07       1     1   2     1 1     1               2 9
08   1   1                     1 1 1 1   1         7
09   1 1             1     2       1 1             7
10           1 1       2         1             1 2 8
11   1   1   1           1           1         1   6
12 1             1       2       1             1   6
13         2     1       1         1       1       6
14 1     1 2 1     2       1         1           2 11
15       1 1         1       1           1     1   6
16       1       1 1   2         1           1     7
17           1     2   1               1         2 7
18   1 1             1     1     1 1 1 1           8
19       1             1       1       1           4
20 2   1               1             1             5
21           1 1   1 1 1   2               2     1 10
22               1     1     1         1     1 4   9
23 1                   1     1 1       1 1 1 1   1 9
24               1     1       1         1         4
25               2     1       1     1     1 1     7
26                 1           1     1           1 4
27             1                     1   1   1     4
28       2                                         2
29 1   1 1   1   2               1                 7
30                     1 1           1             3
31     1     1 1     1       1               1     6
32   1     1       1               1       1       5
33   2   1               1 1                 1 1   7
34     1                                   1       2
35   1       1               1     2 1 1         1 8
36   1           1       1 1       1     1 1 1     8
37               1       1                   1     3
38   1                   1       1     1           4
39                 1       1   1       1     1   1 6
40     1   1   1     1             1       1       6
41   1     1   1       2 1   2 1     1   1     1 1 13
42                 1   1         1 2               5
43 1   1                   1 1 1   2 1   1   1   1 11
44 2     1 1       1     2     1           1       9
45   2         2         1 1 1     1 2   1 1     1 13
46         1       1             1     1 1 2       7
47     2         3                             1   6
48       1         1       1 1   1   1   1 1       8
49 1 1   1                             1 1   1 2   8
50       1 1 1 2     2       1     1     1   1     11
51                                         1       1
52 1               1       1 1                     4
53           2     1 1                   1         5
54                     1     1   1       1 1     1 6
55                       1 1   1       1   1   1   6
56         1         1           1     1       1   5
57   1               1           1 1   1 1         6
58                                                 0
59     1       1     1       1 1 1       1   1     8
60             2       1 1 1           1           6
61 1 1         1   1           1   1 1             7
62 1 1         1                                 1 4
63           1   1   1   1 2             1       1 8
64   1     1     1     1 1     1       1           7
65 2         1       1   1         1 1       1     8
66 1         1   1           1 2       1         1 8
67       1     1               1   1   1     1   1 7
68                     1           1         1   1 4
69                         1             1         2
70               1   1                     1       3
71 1 1     1 1         1             1         1   7
72     2   1                     1                 4
73         1 3   1     1                     1     7
74     1 1     1   1           1   1               6
75   1   1 2   2     1                   1 2       10
76       2     1   1         1         1 1 1       8
77     1     1 1 1 1     1           1   1 1 1     10
78   1 2           1 1 1                     1     7
79 1   2           1 1             1     1         7
80 1     1     1 2           1             1       7
81     1             1                           1 3
82 1 1   1   1   1   1   1 1 1     1 1             11
83 2                         1   1     1     1     6
84 1               1 2             1 1 1       1   8
85 1                                         1     2
86 1                                   1   1   1   4
87         3                 1                     4
88         1               1             1     1   4
89             1         2 1 2       1     1       8
90           1       1         1           1   1   5
91                         1   1               1   3
92     1   1     1       1           1           1 6
93     1         1   1     1   1 1           1     7
94             1       2         1                 4
95     1 2 1     1             1 2             1   9
96   1   2 1 1       1           1 1               8
97   1       2                   1           1   1 6
98 1                 1 1       2   1           1   7
99     1   1 1             2 1   1     1     1 2   11