THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
Tổng
00 1                   1             1 1 1       1 6
01                 1   1     2         2           6
02     1 1   2               1                     5
03     1   1   1     1 1 1 1 1   1       1 1 1     12
04           1 1                   1     1 1 1     6
05 2 1 1 1     1   1 1       1   1               1 11
06 1         1 1 1             1     1         1   7
07         1 1 1     1       1             2       7
08 3 1               1 1       1 1   1             9
09       1   1   2                 1               5
10       1   1     1           1 2       1 1       8
11   1   1     1 1           1     1 1 1   1       9
12                   1 1             1             3
13             1     1   1 1     1       1     1 1 8
14 1   1                 1         1   1           5
15       1               1     2     1       1     6
16         1               1   1         1         4
17     1   1 1     1           1 1                 6
18 1 1         1 1       1 1 1           1 1 1     10
19       1     1         1   1 1                 1 6
20 1 1               1     1                       4
21   1     1 1                                   2 5
22         1   1 1           1             2     1 7
23                 1         1                   1 3
24 2           1                   1               4
25           1         1         1   1 1         1 6
26 1     1     1 1                   1         1   6
27   1       1 1                               1   4
28         1         1     1     1       1         5
29         1     1 1         2     2             1 8
30 1                             1               2 4
31   1             2       1               1 1     6
32 1               1                               2
33     1                       1 1 1     1 1 1     7
34     1     1 1                       1         1 5
35     1             1           1 1     1         5
36       1     1             1     1       1   1   6
37   1   1               2   1   1 1       1   1   9
38   2   1   2   1 2   1         1               1 11
39   1 1   1         1     1             1   1     7
40     2   1 1     1   1   1               2       9
41       1 1     1 1               2         1     7
42               1   1     1       1 1   1 1       7
43 1 1             2     2     2     1         1   10
44       1                 1       1   3       1   7
45 1               1           1       2           5
46       1                             1     1 1   4
47         1                           1   1       3
48 1 3                 1       1     1 1         1 9
49   1   1       1   1   1                   1   1 7
50 1         1           1 1   1                   5
51 1 1 1 1   1             1   1     1 1     1     10
52         1   1             1 1         1   1 1   7
53         1         1                 1   1 1     5
54         2       2 1     1 1     1         1 1   10
55       2       1   1   1 1       1               7
56     1           1   1   1         1   1       1 7
57         1   1 1     1             1 1           6
58                     2 1 1   1   1           1   7
59   1   1   2 1 1       1           1 2 1         11
60     1     1     1                 1 1       1   6
61     1 1   1               1   1   1             6
62     3     1         2                     1     7
63         1   1 2   1 1   1     1             1   9
64                 1     2                     1   4
65     1                   1 1     1               4
66   1 1 1 1                   1 1               1 7
67     2             1         1 1   1     1     1 8
68   1   1   1   1       2 1   1     1 1           10
69           1 1     1                       1     4
70           1       1 2 2               2   1     9
71     1         2         1                 1 1 1 7
72   2             1   1 1   1                     6
73             1       1           1     2         5
74       1 1       1             1 1 1 2           8
75               1               1       1   1 1   5
76   1           1         1                   1   4
77                   1       2   1             1   5
78 2     1 2               1       1       1       8
79               1         1               2       4
80             1     2                           2 5
81       1               1     1 1 1 1   1   1 1   9
82     2               1     1 2     1 1       1   9
83               1 1 1           1           1 1 1 7
84   1 1 1 1                             1 2 1     8
85 1                 1   1                         3
86       1       1             1 1   1     1   1   7
87                           1       1         1 1 4
88           1 1 1         1   1         1       1 7
89 1 1     2     1   1 1 1                         8
90             2       1           1       1       5
91           1 1               1 2 1 1       1     8
92                 2     1 1                 1 1   6
93 2   1       1             1         2 1   1     9
94         1       1   2                   1       5
95                   1         1 1   1       1 1   6
96   1                     1 1       1   1       1 6
97                       1         1         1   1 4
98         1         1       1           2     1   6
99 1                   2           1               4