THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
Tổng
00 1   1   1 1 1                 1                 6
01   1             2 1     1             1         6
02   1         1         1   1 1     1       1 1   8
03     1       1                           1       3
04             1         1 1     1                 4
05 2 1     1                     1       1         6
06     1 2   2             1         1           1 8
07 1           1       1   2   1                   6
08       2   2                   1   1       1   1 8
09             1       1       1     1             4
10     2   1     2           1         1 1   1   2 11
11 1 1       1   1     1       1   1   2           9
12         1     1         1 2 1           1       7
13         1   1 1   1   1       1     1 3       1 11
14   1   1         1         1 1                   5
15   1     1 1           1       1     1       1   7
16     1     2 1     1       1     1       2 1     10
17 1     1                       1 1 1     1   1   7
18       1         2                               3
19     1       1             1   1   1             5
20   1       1   1       2             2           7
21 1     1 1     1 1       1       1 2 1     1     11
22       1               1           1       1 1   5
23   1 1                 1 1 1   1 1               7
24       1             1                     1   1 4
25         1           1 1     1           1     1 6
26                     2           1 1       1     5
27       2   1                 1   1 1             6
28         1         1 1   1           2   1       7
29         2         1         1   1 2     1   1   9
30 1         1                   1                 3
31                                   1         1   2
32   2 1 1         1 1 1   1                 1     9
33               1   1         1         1   1 1   6
34     1   1       1                     1       1 5
35   1       1     1   1           1             1 6
36 1   1           1       1 1     1 3     1   2 1 13
37     3       3 1 1 1                 1   1 1     12
38   2     1         1   1     1                 1 7
39   1               1         1     1             4
40       1     1           1           2   1   1   7
41                 3   1   1           1   1     1 8
42     2 1           1             1               5
43 1               1             1       1     1   5
44     1                 2 1                   2 1 7
45       1                 1     1           1     4
46     2         1   1   1     1               1   7
47 1         1   1 1   1 1                 1       7
48   1         1 2   2         1       1           8
49     1 1   1       1           1         1 1     7
50         1       1       1     1                 4
51   1   1     1 1 1     1         1               7
52 1       2 2         1   1 1         1 1         10
53 1           2   1   1           2           1 1 9
54           1                     1 1       1   1 5
55 1               1   1     1                     4
56 2   1 1   1   1             1     1 1   1   1   11
57                         1       1   1     1     4
58         1                 1 1   1               4
59   1           1             1 1       1       1 6
60                   1 1 1       2 1       1     1 8
61     2                                 1 1   1   5
62     1     1         1 1 1   1                   6
63       1           1   1                     1   4
64         1     1         1 1   1       1         6
65 1   1       1 1           1         1           6
66       1     1 1       1                 1   1 3 9
67   1               2 1       1 1     1         1 8
68                   2 2     1         1   1 1     8
69             1   1           1         2     1   6
70           2                           1   1     4
71           1   1             1 2 1               6
72   1                   1         1       2   1   6
73     1           1           1     1   1         5
74 1           1                           1       3
75           1   1           2           1     1   6
76   1           1       1     1   1 1   1     1   8
77           1     1 1 1 2                         6
78                     1   1 2   1       1   2     8
79           1   1   1   1           1   1     1 2 9
80 2 1     2   2             1       1       3     12
81                     1     1         1   1 1     5
82 1 1 1   1               1     1                 6
83   1     1                 1   1         1       5
84   1   1           1 1     1     1             2 8
85                                       1   1     2
86             1       1     2   1 1     1       1 8
87 1                                       1       2
88       2 1   1 1         1         1   1 1   1 1 11
89       1 1 1           1     1   1 1 3       1   11
90       1     1 1 1               1           1   6
91               1         2               1       4
92 1                 1 1           1               4
93                         1           1     1     3
94 1                   1     1 1                   4
95   1     1         1         1   1               5
96   1             1 1       1   1           1     6
97 1       1       1     1               1         5
98 1 1         1         1       1       1   1     7
99 1     1 1     1 1       1   1     1 1 1         10