THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
Tổng
00         1                     1   1   1     1 2 7
01 1                   1     1     1         1 1   6
02           1       1                       1     3
03                   1                       1 1   3
04                   1 1   1         1 1       1   6
05                 1   1 1                 1       4
06   1     1     1 1                   1     1     6
07         2   1         1               1         5
08                 1   1 1   1   2 1 1             8
09 1 1 1 1   1 1               1   1           1   9
10   1             2 1               2     1 1   1 9
11   1   1       3 1         1 1 1                 9
12               1   1   1 1           1       1 1 7
13             1         1     1 2 1               6
14                                   1 1     1     3
15         1         1 1                   1       4
16             1             1                     2
17 2                       1           1     1 1 1 7
18         1             1                     2 1 5
19           1 1     1 1 1   1 2         1 1   1 3 14
20 1 2   1                                       1 5
21         1     1 1                 1             4
22             1       1     1                     3
23 1 1 1                           1     1       1 6
24 1 1   1     4           1                     1 9
25   1 1   1   1       1       1       1           7
26     1                   1     1   1             4
27         1 1 1     1 1   1       1               7
28         1         1       3                 1   6
29     1 1               1   1             1       5
30 1     1                       1 1   1 3 2     1 11
31 1         2     1       1         1           1 7
32     1                           2     2 1   1   7
33       1   1     1                               3
34     1     1                     1   1         1 5
35   1   1       1     1 1         1               6
36         1     1   1 1         1           1 1   7
37   1   1         1   1               1           5
38 2       1 1   1       1   1 1     1             9
39           1   1             1       1 1   1   1 7
40       1   1       1 1   1           1           6
41 1         2     1   1 1 1 1             1   1   10
42               1 1           1       2 1     1   7
43   1 1     1               1           2   1     7
44                               1           1     2
45 1   3 1       1     1 2     1             1     11
46             1     1             2               4
47                 1         1 2 1     1 1   2     9
48     1     1                     1     1         4
49     1                     1   1   1     1 1     6
50       1           1   1 2     1   1 1           8
51           1     2     1     1 1         1 1     8
52       1               1           2       1     5
53           1     1           1 1         1       5
54             1               1                   2
55   1   1   1 1 2         1         1             8
56 1 1     1     1     1                       1   6
57       1                   1     1   1       1   5
58               1       1 1   1           1       5
59     1                             1   1   1     4
60   1   1     1 1           1       1     1     1 8
61 2               1         1   1 1               6
62 1 1                     2 1         1           6
63 1 2         1 1       1     1         1       1 9
64 1     1   1                     1 1             5
65                 1 1 2   1     1     1 1   2 1 1 12
66       1 1     1 1         1         1   1     1 8
67   2     1         1 1     1       1     1 1     9
68 1       1           2   1 1                   1 7
69     1   1         1 1                       2   6
70       1   1   1 1   1       1       1       1 1 9
71   1     1         1     1         1   1   1 1   8
72     1   2                       1               4
73     1 1                   1 1 1                 5
74 1   2       2     1               1       1   1 9
75           1   1   1 1     1           1 1       7
76                 1   1     1     1 1     1       6
77           1   1       1     1           1       5
78 1 1     1               1           1   2 1 1   9
79         1             1           1     2       5
80 1     1     2 1 1           1               1   8
81   1         1     1   1 1           1       1   7
82     1                 1           1 2 2       1 8
83             1   1 2           3 1         2     10
84 3   1   1           1   1   1 1 3 3   1         16
85     1   1   1               1 1               1 6
86     1 1   1 1 1   1     1 1                     8
87   1       1   1       1                         4
88     2     1 1     1     1           1           7
89                 1       1               1 1     4
90         1 1                     1       1   1   5
91                 1               1             1 3
92     1 1           2 1 1     1       1           8
93       1   1       1       1           1         5
94       1 2     1         1   1         1 1       8
95                 1       2   1       1           5
96   1   1     1         1     1 1               1 7
97   1   1       1 1                     2         6
98 1 1 1                         3 1               7
99                       2         1       1   1   5