THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
Tổng
00 2       2     1                     1     1 1 1 9
01           1           1     1         1   1     5
02   1       1   1   1     1   1       1 1 1   2   11
03           1       1 1       1     1   1         6
04   1 1     1 1         1 1 2     1       1 1     11
05     1 1           1     1     1         1 2 1 1 10
06         1     1 1               2 1   1 1       8
07 1   1           1 1 1     1             1       7
08                   1   1       1   1 1 1     1   7
09 1                 1       1   1           1     5
10                   1                   1 1   1   4
11               1         1             1         3
12                       3               1         4
13           1         1       1               1   4
14           1   1             1                   3
15                             1                 1 2
16 1             1   1 1   1           1 1         7
17                   1       1   1                 3
18           1         1 1 2   2   1         1     9
19   1 1 1       1     2   1 1                     8
20     1         1     1 1         1     1       1 7
21 1 1     1       1     1       1               1 7
22             1 1 1         1 1 1       1 1       8
23             1             1     1       1     1 5
24 1               1 1             1             1 5
25     1 1     1 1                   1 2       2   9
26             2           1 1             2       6
27   1         1 1   1       2         1 1   1     9
28       1   1 2         2             1     1     8
29 1           1           2   1             1     6
30   1 1 1 1 1 1           1     1   1   1         10
31           1       1         1 1           1   1 6
32 1       1 1             1                   1   5
33           1 1   1           1     1     1     1 7
34   2         1       1   1                       5
35         1   1 1 1 1               1             6
36     1   1 1   1 1     1     1                 1 8
37       1 1 1           1                 1       5
38   1     1     1   1   1 1 1   1   1 1         2 12
39       1           1   1     2 2                 7
40 1       1         1       1           1 1 2     8
41 2     2             1         1   1 3   1       11
42 1                               1               2
43         1       1                 1 1   1       5
44 1   1   1     1           2   1               1 8
45                 1                     1 2       4
46     2   1               1 1       1   1     1   8
47   1       1 1                             1     4
48 1         1     1           2       1 2         8
49             1       1       1       1           4
50       1   1     1                             1 4
51 1   1   1           1 1               1 1       7
52           1     1 3       1 1 1             1 1 10
53           1   1     1   1         1         1 1 7
54     1       1   1               2 1 1 1 1       9
55 1           1   1   1       1             2     7
56     1 1 1     1     1 1     1       1           8
57 1         1 1                 1 1               5
58           1       1   1         1 2       1 1 1 9
59   1   1 1   1                           1   1 1 7
60       1   1         1   1         1       1 1   7
61   1   1           1 1     1       1   1         7
62               1         1 1             1   1   5
63           1     2           1         1     1   6
64     3     2     2           1 2 1   1           12
65     1 1     1         1       1 1               6
66   3                                           1 4
67           1             2   1       1       1 1 7
68       1 1                       1 1   1       1 6
69 1     1     1       1                   1       5
70       1                 1     1 1               4
71 1 3   1 1                           1 1         8
72   1     1                 1     1         1     5
73     1           2   1               1           5
74   1 1                 1         1               4
75   1 1 1 1                     1                 5
76 1   1                                         1 3
77   1     1       1   1     1   1             1   7
78         1     1         1       1 2         1   7
79         1                     1           1     3
80                           2                     2
81             2   2     1         1     1         7
82                 1     1     1       1     1     5
83         1                                 1     2
84     1 1     1 1       1 1       1 1 1   1 1     11
85                     1           1   1           3
86 1             2 1                 1             5
87 1     2       2           2         1           8
88 1 1   2           1   1     1                   7
89 1 2               3           1       1   1   2 11
90     1                 1         1 1 1   1       6
91           1         1   1 1       1             5
92 1 1 1 2             2   1       1     1 1 1     12
93             1 1     2     1       1         1   7
94 1   1         1     1                   1   1   6
95         1   1         2         2       1       7
96               1 1             1 1 1       1     6
97                   1     1         1 1       2 1 7
98         1                     2             1 1 5
99   1 1             1         1 1           1 1 1 8