THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
18
-
2
19
-
2
20
-
2
21
-
2
22
-
2
23
-
2
24
-
2
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
Tổng
00         1   1                   1           1   4
01                           2                     2
02                             1   1         1     3
03 1           1     3             1               6
04         1                       1 1 1         1 5
05     1                 1 1     1           1     5
06 1               1 2 1     1   1   1   1 1       10
07 2 1     1             1                         5
08         1     2 2 2   2 1 1           1         12
09 2           2   1   2       1       1       1 1 11
10   1     1       1     1   1     1   2     2 1   11
11 2                             2 2     1 1     2 10
12     1 1 1                             1         4
13 1 1                   1   1   1   1         1   7
14   1 2     1         1           1           1 1 8
15     1     1         1       1           1       5
16             1 1   1   1 2                       6
17             1             1 1 1                 4
18     1 1           1     2         2 1 1       1 10
19 1 1         1         1     1                   5
20             1     2   2                 1       6
21 1       1                 1     1 1       1     6
22         1   1     1         1   1 1       1   1 8
23             1   1 1                       1     4
24 1               1 1   1 1                       5
25   1 2           1       2       1             1 8
26                 1 1     1 1     1         1     6
27 1             1       1           1         1   5
28     1 1                   1                     3
29 1 1     1     1 1       1     1       1         8
30 1                   1           1       1       4
31                               1 1               2
32       1 1   1 2         2 1 1       1         1 11
33     1   1     1 1 2 1   1     1 1       1   1   12
34   1     1       2                               4
35   1       1       1                 1       1 1 6
36       2 1                       1             1 5
37                     2           1   1       1   5
38     1 1       1             1     1             5
39 1       1           1       1                   4
40         1             2     1   1   1       1 3 10
41           3 1                 1       1         6
42   1                     1       1 1 1     1     6
43                   1 1   2 1 1   1   3           10
44   1     1   1       1               1   2 1     8
45                               1 1   1           3
46 1   1     1 1   1             1       1   2     9
47       1         2   2       1       1           7
48             1                                   1
49                     1 2               1         4
50       1               1     1           1       4
51             1                   1           1   3
52   1   1   1                         1   1   1 1 7
53   1         1                           2       4
54   1           1   1         1     1     2       7
55   1   1   1                   2     1           6
56     1                                 1         2
57   1         1 1                               1 4
58     1 1   1 1 1     1     2                 1   9
59                   2       1                   1 4
60                 1           1 1     1       2   6
61         1 1                                     2
62       1 1               1               1   1   5
63 1     1 1 1     1       1                   2   8
64 1 1     1 1   2   1       1 1 1                 10
65   1       1   2           1             1       6
66       2     1                   2 1   1       1 8
67       1           1 1   1         1             5
68 1       1     1         1   2         2 2       10
69               1 1   1 2   1   1 1     1 1 1 1 1 13
70 1 1         1   1               1         2   2 9
71   2   1             1   1         1     1     1 8
72             1 1       1       1                 4
73                               1   1       1     3
74   1                       1 1 1           1   1 6
75     1   2   1   1       1 1   1   1 2     1     12
76     1                               1 1 1   1   5
77   2           1 1     1     1 1   1 2 1 1 1     13
78 2 1     1         1 1 1     1     1         1 1 11
79     1                           1 1   2   1     6
80   1 1     1     1                           2   6
81         1       1         1                     3
82     1 1   2   1 1 1 2 1           1 1   1       13
83                         1 1       2   1         5
84       2   1         1         1               1 6
85 1           1 1   1         2               1   7
86           2 1       1     1 1     2   1       1 10
87 1     1 1     1         1 1           2         8
88     1     1         1 1           2   2 1   1   10
89     1 2 1 1 1   1   1         1                 9
90 1     1   1   3     1                       1   8
91     2     1               1 1     1   1 1       8
92     1 1                                       1 3
93   1 1     1             1   2         1         7
94       1   1 1         1             1       1   6
95                       1                 1 2     4
96           1                               1     2
97                           1   1         1 2     5
98     1                 1 1 1   1     1     1     7
99 1   1         1 1             1       1   1     7